Helísek hasicí servis s.r.o. Kroměříž nabízí:

Školení a služby požární ochrany a bezpečnosti práce

Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO.

Požární ochrana - PO
Komplexní řešení problematiky požární ochrany jak ukládá zákon ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

 • Vypracování dokumentace PO.
 • Vedení a aktualizace dokumentace PO.
 • Provádění školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, vstupní školení zaměstnanců. Provádění odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Provádění pravidelných prohlídek pracovišť z hlediska požární ochrany v zákonem stanovených termínech. Součástí fyzické prohlídky pracovišť je zápis zjištěných nedostatků do požární knihy, s určením osob odpovědných za jejich odstranění.
 • Následná kontrola splnění úkolů.
 • Účast při kontrolách HZS.
 • Poradenská činnost při zavádění nových technologií a případných změn ve výrobě z hlediska PO.
 • Zajištění požárně bezpečnostního značení v objektech.
 • Zajištění požárně bezpečnostních řešení staveb včetně jednání s orgány státní zprávy (stavební úřad apod.)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., příslušných vyhlášek a nařízeních vlády.

 • Vypracování dokumentace BOZP.
 • Vedení a aktualizace dokumentace BOZP.
 • Provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v termínech stanovených vnitřním předpisem. Provádění vstupních školení nově přijatých zaměstnanců.
 • Provádění kontrolních prohlídek všech pracovišť z hlediska BOZP ve stanovených termínech. Součástí kontroly bude zápis se zjištěnými nedostatky s určením osob odpovědných za jejich odstranění, následná kontrola splnění úkolů.
 • Účast při kontrolách Inspekce práce.
 • Poradenská činnost při zavádění nových technologií a případných změn ve výrobě z hlediska BOZP.
 • Účast při šetření případných pracovních úrazů, poradenská činnost.
 • Hlídání termínů provádění revizí vyhrazených technických zařízení.
 • Zajištění dodavatelů revizí vyhrazených technických zařízení.