Rozdělení a typy hasicích přístrojů

Hasicí přistroje dělíme podle typu hasiva na:

Práškové hasicí přístroje

V současnosti nejvíce používaný typ hasicího přístroje!

 

Hasivem u tohoto typu přístroje je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o relativně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je elektrická nevodivost. Proto je s ním možné hasit i elektrická zařízení pod napětím. Hasebním efektem je stěnový efekt. Je nevhodný do prostor, kde jsou přístroje citlivé na prach (například elektronická zařízení, počítače, atd.).

 

Sněhové hasicí přístroje

Aktivní složkou hasiva je oxid uhličitý (CO2). Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu – při ústí hubice cca −30 °C, proto je nutné hubici držet jen za držadlo, aby nedošlo k omrzlinám “mrazovému popálení”. Sněhovým hasicím přístrojem nelze hasit sypké materiály, protože proud plynu je velmi prudký. Není vhodný pro hašení pevných látek (jako dřeva apod.). Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení lze využít nejen sníh, ale i zbylý plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu.

 

Pěnové hasicí přístroje

Kromě vody obsahují navíc pěnidla a smáčedla, které vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení. Vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku – pracuje tedy na principu dusivého efektu. Mnohem lépe než samotná voda hasí pevné látky. Používá se však přednostně k hašení hořlavých kapalin. Pouze u hasicích přístrojů s náplní pěnidla typu AR (alcohol resistant) lze hasit také polární kapaliny, např. líh nebo aceton, které standardní pěnu rozpouštějí. Při použití pěnidel typu AFFF významně působí izolační efekt (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů a zároveň přístupu kyslíku). Pěnovým přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože vodní pěna je elektricky vodivá.

 

Vodní hasicí přístroje

Nejméně účinný typ hasicícho přístroje.

 

Hasicí látkou je voda, která obsahuje uhličitan draselný, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Vodní hasicí přístroje lze použít k hašení požárů pevných látek. Příkladem byl známý přístroj Minimax.

 

Halotronové (speciální) hasicí přístroje

Hasivem v těchto typech hasicích přístrojů jsou halonové plyny. Jedná se o nejúčinnější hasební látku. Samotným hasebním účinkem je fyzikálně-chemický efekt. Hasivo má však díky své chemiské struktuře negativní vliv na ozónovou vrstvu Země a je jedovaté. Proto se od používání těchto typů hasících přístrojů upouští a jsou nahrazeny novými chemickými látkami s hasicím efektem, které nejsou tolik toxiské! Nesmí se používat ve špatně větratelných prostorách, na hašení žhoucích látek a na požáry lehkých kovů. V současné době jsou již některá hasiva užívaná do halonových hasicích přístrojů zakázaná (Halon 1211, 1301, hasivo FM100) nebo je jejich použití omezeno (Halotron I). Jsou však vyvinuty jejich velmi účinné náhrady.

 

Hasicí přístroje podle provedení

Podle provedení rozlišujeme hasicí přístroje:

  • přenosné hasicí přístroje
  • pojízdné hasicí přístroje
  • zabudované – součást hasicího systému

Hasicí přístroje podle tříd požárů

Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek. Za tímto účelem se požáry dělí do následujících tříd:

  • A – pevné látky – vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje
  • B – hořlavé kapaliny – je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje
  • C – plyny – používají se práškové a sněhové hasicí přístroje
  • D – hořlavé kovy (lehké a alkalické kovy) – hasí se speciálními prášky
  • E – elektrické zařízení pod proudem – hasí se do 1000 V práškovým nebo sněhovým přístrojem, nad 1000 V speciálními přístroji (toto        označení se již nepoužívá)
  • F – jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních – hasí se speciálním hasivem

Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost. Například „34 A“ znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.