Bezpečnostní značení

Používání bezpečnostních tabulek, značek a značení je právně upraveno v zásadě dvěma základními předpisy, a to:

  • ustanovením §6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se stanovují ostatní nároky a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávním vztahu a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
  • nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

V §6 zákona č. 309/2006 Sb. se uvádí, že na pracovišti, na kterém je vykonávána práce, při níž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je také povinen seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení, tabulky a signály mohou být obrazové, zvukové nebo světelné. 

 

Umístění bezpečnostních tabulek má být podřízeno zejména požadavku na včasné a zřetelné upozornění na nebezpečí či možná pracovní rizika a na zásadu, že osoba nacházející se v ohroženém prostoru musí bezpečně a nejkratší cestou tento prostor opustit tak, aby byla v bezpečí v nezbytném čase určeném pro opuštění ohroženého prostoru. 

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení stanovuje nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN ISO 3864ČSN ISO 3864-1. Jestliže nejsou vyrobeny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při nízké viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.