Helísek hasicí servis s.r.o. provádí a nabízí tyto služby

Hasicí přístroje

Provádíme prodej, servis a revize

Hydranty

Prodej, montáž, servis a revize požárních hydrantů

Požární hlásiče

Prodej a montáž požárních hlásičů

Bezpečnostní značení

Poradenství v oblasti bezpečnostního značení a dodávky cedulí

Prodej, servis a revize hasících přístrojů (revize min. 1x ročně)

Hasící přístroje patří mezi nejdůležitější věcné prostředky požární ochrany a slouží pro první zásah při požáru. Mohou zabránit rozsáhlejším škodám a jejich používání je poměrně jednoduché.

Vyhlášky a směrnice

Periodická zkouška se musí provést 1x za 5 let, u vodních a pěnových přístrojů 1x za 3 roky.

Stejně důležité jsou požární revize a vybavení funkčním hasicím přístrojem nejen klasických staveb, ale také u mobilních domů a karavanů, jejichž cena je jistě nezanedbatelná a případné škody vzniklé požárem jejich majitele jistě nepotěší. To samé platí také u hasicích přístrojů do auta a nákladních vozidel, kde jejich správné užití může eliminovat případné škody na majetku.

Prodej, montáž, servis a revize požárních hydrantů

Revize je nutné provádět minimálně 1x ročně Požární hydranty – zásobování požární vodou – patří mezi nejvýznamnější druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Jejich použití může zabránit rozsáhlejším škodám a slouží k prvnímu zásahu při požáru. Ovládání je poměrně jednoduché.  Nabízíme jak prodej nových celých hydrantových systémů, tak montáž chybějících dílů (hadice, proudnice) do stávajích hydrantů.  Nezbytnou součástí péče o požární ochranu ve Vašem objektu jsou pravidelné revize požárních hydrantů dle vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3, které je nutné provádět 1x ročně. 

Prodej a montáž požárních hlásičů

Požární hlásič obsahuje detektor požáru, optickou a zejména akustickou signalizaci, která vás spolehlivě probudí. Ze statistik totiž vyplývá, že většina požárů domácností vzniká v nočních a brzkých ranních hodinách, kdy většina lidí spí. Požární hlásič reaguje i na malé množství kouře, což významně redukuje možnost vdechnutí toxických zplodin hoření.

Bezpečnostní značení

Používání bezpečnostních tabulek, značek a značení je právně upraveno v zásadě dvěma základními předpisy, a to:

  • ustanovením §6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se stanovují ostatní nároky a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávním vztahu a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
  • nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola požárních ucpávek a protipožárních dveří

Protože požární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutne dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci podle § 2 odst. 4) bodu c) a f) definuje požární uzávěry jako požárně bezpečnostní zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru a pro omezení jeho šíření. Pro tato zařízení je nutno provádět podle vyhlášky o prevenci pravidelné kontroly provozuschopnosti 1x ročně